Integritetspolicy

SENAST UPPDATERAD      2022-04-21

 

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicy omfattar bland annat vår hantering av personuppgifter vid användning av våra webbplatser och digitala kanaler, vid kommunikation med oss och i samband med användning av de tjänster och appar som hänvisar till denna policy.

Integritetspolicyn omfattar inte den hantering av personuppgifter som vi genomför för våra kunders räkning som så kallat personuppgiftsbiträde.

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller den IP-adress som din enhet använder.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 • Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra appar och tjänster som hänvisar till denna policy.
 • Kontaktperson hos en kund, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till Qlocx.
 • Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar Qlocx.
 • Anhöriga till våra medarbetare.
Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Qlocx AB, org. nr. 556881-4833, ("vi", "oss", "r") ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med oss.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.
 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör och, för anhöriga, uppgift om relationen till vår medarbetare.
 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster, t.ex. dina klick och besök.
 • Order- och beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd vara eller tjänst, t.ex. varan eller tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid.
 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.
 • Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.
 • Utbildningsuppgifter. Uppgifter om utbildningar som du har deltagit i, t.ex. tidpunkt för utbildningen och typ av utbildning.
 • Hälsouppgifter. Uppgifter som rör din hälsa, t.ex. uppgift om allergier.
 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av tjänsten, t.ex. IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.

  Baserat på de uppgifter som vi samlar in om dig kan vi även behandla uppgifter som härleds från dessa uppgifter:

 • Köp- och orderhistorik.
 • Användarbeteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler, tjänster och appar.
 • Kundsegment eller -profil.
 • Kommunikationshistorik.
 • Aktivitetshistorik såsom tidigare utbildningar, event och webbinarier som du har deltagit i.
Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv
Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i våra appar eller deltar i en enkätundersökning.

 

Sociala nätverksplattformar
Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

 

Samarbetspartners
Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

 

Allmänt tillgängliga källor
Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

 

Informationstjänster
Vi kan samla in personuppgifter om dig från informationstjänster som vi använder, t.ex. upplysningstjänster.

 

Anställda och av oss anlitade personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när dessa personer frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter som du hittar om du klickar på knappen längst ner.

Hantera beställningar
När du beställer varor och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Qlocx hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsför-hållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

Hantera kundregister
Om du är kontaktperson för en kund som ingår i kundregistret använder vi dina personuppgifter för att hantera kundregistret, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson i kundregistret.

 

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till Qlocx när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter
Vi använder dina personuppgifter för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter. Detta för att vi ska kunna få en bättre förståelse och insikt i våra kunders beteenden och mönster, t.ex. köp- och beställningsmönster och därigenom göra det möjligt för oss att anpassa vårt erbjudande på kundnivå. Viss profilering av dina uppgifter kan ske för detta syfte, men vi genomför ingen profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

 

Kommunicera om oss och vår verksamhet
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

 

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden och marknadsföring till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster. Vi genomför dock inte någon profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

 

Genomföra säljmöten
Om du är kontaktperson för en befintlig eller potentiell kund använder vi dina personuppgifter i samband med att vi genomför säljmöten, både fysiska och digitala möten, t.ex. för att boka in säljmötet och följa upp genomförda säljmöten.

Respektive bolag som omfattas av denna integritetspolicy ansvarar, som utgångspunkt, för sin egen användning av dina personuppgifter för detta syfte.

 

Hantera våra nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.

 

Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

 

Utveckla och förbättra verksamheten
Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

 

Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

 

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter
När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller aktiviteten.

 

Genomföra webbinarier
Om du anmäler dig till ett webbinarium som vi arrangerar använder dina personuppgifter för att genomföra webbinariet, t.ex. för att registrera ditt deltagande och kommunicera med dig om webbinariet.

 

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

 

Genomföra enkätundersökningar
Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkätundersökning som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

 

Tillhandahålla våra appar och tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för en app eller en tjänst som hänvisar till denna policy, hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella appen eller tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig tillgång till appen eller tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda appen eller tjänsten.

 

Kommunicera om våra appar och tjänster
Om du använder våra appar och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen eller tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om appen eller tjänsten.

 

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

 

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster
Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler eller appar och tjänster som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, appar och tjänster används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användar-statistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

 

Inspelning av telefonsamtal och videomöten i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet eller videomötet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in eller ansluter till mötet och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal eller möte spelas in för detta syfte.

 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra appar, tjänster och IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

 

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelser rörande en anställd eller annan av oss anlitad personal, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

 

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

 

Samarbetspartners
I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

 

Sociala nätverksplattformar
Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra appar och tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang, se vidare i vår detaljerade information om han-tering av dina personuppgifter.

 

Externa personer
När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

 

Tjänsteleverantörer
För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

 

Övriga mottagare
I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

 • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
 • hantera och bemöta rättsliga krav,
 • uppfylla rättsliga skyldigheter,
 • svara på en laglig förfrågan, och
 • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
 • Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler, och – om nödvändigt i ljuset av mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder.

 

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

 

Uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.

 

Har du några frågor?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i Sverige).

 

Bolag

Kontaktuppgifter

Qlocx AB

Org.nr: 556881-4833

Telefonnummer: +46(0)8-121 08 901

Adress: Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm

E-post: info@qlocx.com